วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กล่าวนำ

         งานวิจัยเรื่องสงครามเย็นนี้จัดทำขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนวิชา ส33102 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเรื่องภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น และความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามเย็น ทั้งยังจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลนี้ได้
        คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ใด้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ขอกราบขอบพระคุณ อ.ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดมาค่ะ
       

ท่านใดสนใจงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?09danilx08bfxmn

คณะผู้จัดทำ

นางสาว จรัสรักษ์              อรรถโกวิทานนท์         ม.6.3                เลขที่ 4
นางสาว จินตญา               วลีเดช                          ม.6.3                เลขที่ 5
นางสาว สุฑาทิพย์            สว่างอารีตระกูล           ม.6.3                เลขที่ 36
นางสาว สุฑามาศ             จันทร์เทพ                    ม.6.3                เลขที่ 37

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554