บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
จุณเจิม ยุวรี, เสาวณีย์ รอดเรืองศรี และเพ็ญจันทร์ กู้ประเสริฐ, 2542. เหตุการณ์โลกปัจจุบัน.    
       กรุงเทพฯ. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
.
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2        %E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8
       %B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0
       %B8%AD%E0%B8%87#.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.87.E0.B8.AA.E0.B8.87.E0.B8.
       84.E0.B8.A3.E0.B8.B2.E0.B8.A1 (4 มิ.ย. 54)